Tüzük

[vc_row][vc_column][vc_column_text]TÜZÜK

Makedonya Türk Hareket Partisi

I – GENEL HÜKÜMLER

Düzenleme ve belirleme

Madde 1

Bu Tüzük, Makedonya Türk Hareket Partisi’nin; parti adı, merkezi, parti sembolü ve bayrağı, siyasi eylem hedefleri, faaliyet şekilleri, üyelik şartları ve şekli, üyeliğin sona ermesi, üyelerin hakları, yükümlülükleri ve sorumlulukları, partinin temsili ve temsilcileri, partinin organları, seçilme ve iptal edilme şekli, görev süresi ve karar verme şekli, kaynak edinimi ve elden çıkarılması, partinin feshi ve ayrıca partinin üyeliği ve işleyişi ile ilgili diğer konuları düzenler.

İlkeler ve amaçlar

Madde 2

Makedonya Türk Hareket Partisi (devamında THP), aşağıdaki temel siyasi ilke ve amaçlara ulaşmak için hareket eden, özgür ve sorumlu üyelerden oluşan bağımsız bir siyasi partidir:

-Türklerin ve diğer vatandaşların eğitim, kültür, bilgi ve yayıncılık, dil ve yazı kullanımı alanında milli haklarının derinleştirilmesi, teşvik edilmesi ve hayata geçirilmesi ayıca adalet ve hakça temsil yanı sıra ülkedeki tüm sosyo-politik yaşamın ve bunların etkili bir şekilde korunması;.

-Etnik topluluklar arası ve dinler arası hoşgörü ve diyaloğun desteklenmesi ve onaylanması;

-En yüksek uygarlık ve demokratik menfaatlere uygun olarak insan onuruna, haklarına ve özgürlüklerine saygı duymak;

-Demokrasiyi geliştirmek ve vatandaşların eşitliğini sağlamak;

– Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin egemen, demokratik ve yasal bir devlet olarak anayasal sisteminin temel değerlerine dayalı olarak inşa edilmesi, çoğulculuğun ve basın özgürlüğünün sağlanması;

– Kadın ve erkekler için eşit fırsatların oluşturulması;

-Ekonomik özgürlüğün ve işçi haklarının korunma altına alınacağı eşit fırsatlı ve sosyal adaletli bir toplum inşa etmek;

– Ekonomik kuruluşların eşit koşullarda, sürdürülebilir büyüme ve istihdam yaratacak bir piyasa ekonomisinin geliştirilmesi;

– Kuzey Makedonya’da Avrupa değerlerinin oluşturulması ve uygulanması ve AB üyeliği.

– Hakların tasdik edilmesi ve en savunmasız kesime ve marjinalleşmiş birey ile gruplara şans

tanınması;

– Bilim, eğitim, kültür ve sporun gelişmesi için şartlar sağlamak;

– Çevreye ve doğaya karşı sorumlu bir yaklaşım geliştirmek;

– Kuzey Makedonya’nın ve sınırları içinde yaşayan tüm toplulukların kültürel ve tarihi değerlerine sahip çıkmak;

– Türk dünyası ile kültür, eğitim ve ekonomi alanında işbirliğini geliştirmek.

 1. paragrafta belirtilen temel ilkeler ve amaçlar, program bildirgesinde ve THP’nin siyasi eylemi kapsamında benimsenen diğer belgelerde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Eylem, isim ve semboller, tanıtım, savunma ve temsil

Madde 3

THP, siyasi ilke ve amaçlarına ulaşmak için, demokratik ve şiddet içermeyen parlamenter ve parlamento dışı yollara başvurmaktadır. Makedonya Türk Hareket Partisi; tüm demokratik olmayan, totaliter veya diğer şiddet yöntemlerin kullanılmasını reddetmektedir.

Madde 4

THP, yetkili organların kararına istinaden diğer siyasi partilerle bir koalisyona girebilir veya başka türde işbirliği kurabilir ve hukuka aykırı olmayan uluslararası işbirliği gerçekleştirebilir. Makedonya Türk Hareket Partisi; özellikle benzer programı ve ortak siyasi hedefleri olan Kuzey Makedonya’daki siyasi partilerle ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır.

Madde 5

Partinin adı: Makedonya Türk Hareket Partisi’dir. Partinin tam ismine ek olarak, siyasi faaliyet ve hukuki işlemlerde parti isminin kısaltması (THP) kullanılacaktır. Yasal düzenlemelere göre parti ismi Kuzey Makedonya’daki resmi dillere göre de kullanılacaktır. Türklerin yaşadığı belediye teşkilatlarında yasal düzenlemelere göre anadillerini ve alfabelerini kullanma hakkına sahiptirler. Partinin adı hem Türkçe hem de Türk alfabesiyle kullanılacaktır.

Madde 6

Makedonya Türk Hareket Partisi, Üsküp merkezli bir tüzel kişiliktir. Partiyi tüm olağan faaliyetlerde Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı temsil etmektedir. Genel Başkanın özel kararı ile THP, Yönetim Kurulu veya Merkez Meclis’in başka bir üyesi tarafından da temsil edilebilir.

Madde 7

Partinin kendi mühür ve damgası vardır. Mühür, standart ölçülerde yuvarlak şekildedir ve üst bölümde, mühürün kenar kısmında partinin yazılı adı ve parti genel merkezinin adı yer alır, mühürün ortasında ise parti amblemi bulunmaktadır. Partinin damgası standart ölçülerde olup, dikdörtgen şeklindedir, sol üst kısımda partinin amblemi yer alır ve Partinin adı yazılır, ortada iki boş satırda sayı ve tarih için yer bırakılmış ve alt kısımda partinin yazılı adı bulunmaktadır. Makedonya Türk Hareket Partisi’nin amblemi standart boyuttadır. Kırmızı bir arka plan üzerinde, sol üst kısımda, ortasında sarı lale çiçeği bulunan beyaz bir daire ve karşısında daha büyük bir beyaz yıldız ile hilal yer alır. Dairenin ortasında Makedonya Türk Hareket Partisi isminin ilk harfleri yani THP yer almaktadır. En altta ise partinin adı Türk dilinde yazılmıştır. Partinin kendi markası, parti bayrağı ve parti kimliği yani kartı vardır. Marka ve parti bayrağı, Merkez Yönetim Kurulu’nun özel kararı ile belirlenir. Parti kimliği, parti amblemini, üyenin kişisel verilerini içerir ve parti üyeliğini kanıtlar.

Madde 8

Makedonya Türk Hareket Partisi’nin çalışmaları kamuya açıktır. Bunu örgütsel eylem biçimleri, organları ve çalışma organları aracılığıyla; üyelerinin bireysel faaliyeti, diğer siyasi ve siyasi olmayan dernek ve kuruluşlarla işbirliği, kamuoyu görüşü üzerine etki ederek, ayrıca toplumun ve partinin demokratik düzeni kapsamındaki diğer biçimler aracılığıyla gerçekleştirir, kamuya açıklık ilkesinin başarıyla uygulanması için Başkanlık Divanı ve partinin Yönetim Kurulu sorumludur.

II – ÜYELİK

Üyelik Koşulları ve Şekli

Madde 9

Partiye gönüllü üyelik için beyanda bulunacak ve bu tüzüğün hüküm ile Parti Programını kabul eden her reşit Kuzey Makedonya Cumhuriyeti vatandaşı THP’ye üye olabilir. THP’ye katılım için imzalanan başvuruyu (üyelik formu), başvuru sahibi THP belediye teşkilatına veya THP’nin daha yüksek organlarından birine sunar. Başvurunun belediye teşkilatına sunulması halinde, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında katılımı doğrular, daha yüksek parti organlarına başvuru yapılması halinde bu başvuru vatandaşın yaşadığı belediye teşkilatına gönderilir, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında üyelik doğrulanır. Yönetim Kurulu, belediye teşkilatının görüşüne başvurmaya yükümlüdür. İstisnai durumlarda, THP’nin belediye teşkilatlarının herhangi birinde faaliyet şartlarına sahip olmayan vatandaşlar, THP’nin daha yüksek bir organına başvururlar, üyelikleri doğrulandıktan sonra kendilerine üye oldukları bilgisi verilir. Yeni bir üyenin katılımına, veri tabanına kabulu için bilgilerin sunulduğu gün itibari ile 30 gün içinde doğrulamayı gerçekleştiren organa şikayeti sunan THP Yönetim Kurulu tarafından itiraz edilebilir. Doğrulamayı yapmış olan parti organı, şikayeti aldıktan sonra 15 gün içinde karar vermelidir. Çıkan karardan memnun olmayan tarafın itiraz hakkı vardır. İtiraz, kararın teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde THP Denetim Kurulu’na sunulur. Belediye teşkilatı, üyelik başvurusunun sunulması itibariyle 30 gün içinde üyeliği doğrulamazsa, başvuru sahibi THP Denetim Kurulu’na itiraz etme hakkına sahiptir. THP Denetleme Kurulu’nun kararları kesindir. THP Merkez Meclisi tarafından özel bir yönetmelik ile düzenlenen üyelik kayıtları ve üyelik ücreti için tek bir veri tabanı bulunmaktadır.

Madde 10

THP’nin siyasi faaliyetlerinde üyelere ek olarak, siyasi parti üyeliği bulunmayan kişiler – partinin sempatizanları da işbirliği yapabilirler. Bu kişilerin Parti organlarının oturumlarına ve çalışma organlarına katılım şekilleri, THP Başkanlık Divanı Kararı ile düzenlenir.

 

Üyelerin Hakları ve Yükümlülükleri

Madde 11

THP üyeleri aşağıdaki hak ve yükümlülüklere sahiptir:

-Parti politikasının oluşturulmasına ve gerçekleştirilmesine katılmak,

– Bu Tüzük ve partinin temel programına ve siyasi görüşlerine aykırı olmayan girişimleri bağımsız olarak üstlenmek;

– Partinin tüm organlarını seçmek ve seçilmek;

– Parlamento, cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimler için parti listelerinde aday olmak;

– Partinin faaliyetleri hakkında düzenli olarak bilgilendirilmek, parti üye ve destekçilerini artırmaya dahil olmak;

– THP tarafından düzenlenen siyasi faaliyetler için teorik ve pratik anlamda gelişim sağlamak;

– Yetkili makamlar nezdinde ve bu Tüzüğe uygun şekilde kendi haklarını korumak;

 

Üyelik Ücreti

Madde 12

Üye, üyelik ücretini düzenli olarak ödemekle yükümlüdür.

THP’den aldığı görevden kaynaklanan gelir elde eden (düzenli gelirin dışında) üye ek üyelik ücreti öder.

Yönetim Kurulu’nun aldığı özel karar ile önceki fıkralarda belirtilen yükümlülük ve haklar ile üyelik aidatını ödeme yükümlülüğünden muaf tutulan üye kategorileri belirlenir.

Madde 13

Üyelik ücretini 6 ay veya daha uzun süre ödemeyen üye, parti organlarında görev yapmak üzere seçilemez, yerel ve merkezi devlet görevlerine aday olamaz.

 1. fıkrada belirtilen sürenin dolmasından önce, Belediye teşkilatı, yerine getirilmemiş yükümlülük hakkında üyeyi yazılı olarak bilgilendirmekle sorumludur. Üyelik ücretinden muaf tutulan üyeler dışında 6 ay ve daha uzun süre üyelik ücretini ödemeyen üye, geçici olarak karar verme hakkını kaybeder. Üye bu süre içinde üyelik aidatını ödeme yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmişse, karar verme ve yeniden aday olma hakkını elde eder.

 

Üyeliğin Feshi

Madde 14

THP üyeliğinin bitme şekilleri:

 1. Yazılı bir beyannameyi imzalayarak Partiden istifa etmek;
 2. Kayıtlardan silme;
 3. Aşağıdakilerden dolayı ihraç etme kararı:

-Başka bir siyasi partide üyelik,

– THP’nin izni olmadan başka bir siyasi parti listesinde bağımsız aday veya aday olarak yer almak,

– THP’nin izni olmadan başka bir siyasi parti tarafından yasama, yürütme veya yerel yönetimdeki bir pozisyon veya görev için adaylığın kabulü,

– THP Tüzüğüne ve Programına aykırı çalışmak ve hareket etmek,

– THP organlarının karar ve tutumlarını saygılamamak,

-THP’nin itibarını zedeleyen faaliyet ve eylemlerde bulunmak.

Madde 15

Üye, üyelik aidatını on iki ay ödemediği sonucuna varıldıktan sonra üyelik kayıdından silinir. Kayıtlardan silme kararı, THP Belediye Teşkilatı Yönetim Kurulu veya Merkez Yönetim Kurulu tarafından verilir. Karar yazılı olarak üyeye sunulur. Üye, kayıtlardan silinme kararına karşı, 15 gün içinde karar vermekle yükümlü olan THP Denetleme Kurulu’na itiraz edebilir. Denetleme Kurulu karar verene kadar üyenin hakları ve görevleri askıya alınır. Denetleme Kurulu’nun kararı kesindir.

Madde 16

İhraç etme kararı vermek için, ilgili THP organının THP’den üyelik ihracı kararı verebileceği bir prosedür uygulanır. Partiye önemli ölçüde zarar vermiş olan ve partinin itibarını zedelemiş olan üyeler için de ihraç uygulanabilir.

Madde 17

Üyelik ihracı kararı parti Yönetim Kurulu tarafından verilir. Bu prosedür dahilinde Kanıt (belgeler ve beyanlar) sunulmalıdır.

Madde 18

İhraç etme prosedüründe alınan kararlar, itiraz için açıklama ve talimatla birlikte yazılı olmalıdır. Karar, hakkında ihraç işlemi yapılan üyeye sunulmalıdır. Üye, Kararın teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde THP Denetleme Kurulu’na itiraz etme hakkına sahiptir. Denetleme Kurulu’nun kararı kesindir.

 

Madde 19

İhraç edilen üye, daha önce partinin Yönetim Kurulu’ndan görüş aldıktan sonra, THP Denetleme Kurulu’na partiye yeniden kabul talebinde bulunabilir. Nihai ihraç kararının verildiği günden itibaren 1 yıl geçmeden geri kabul talebi sunulamaz. THP Denetleme Kurulu, geri kabul talebinin sunulduğu günden itibaren 60 gün içinde bir karar vermekle yükümlüdür.

 

III – THP’nin Organizasyon Yapısı ve Organları

Madde 20

THP üyeleri bölgesel olarak aşağıdaki şekillerde organize olmuştur:

-Makedonya Türk Hareket Partisi;

-THP belediye teşkilatı;

-THP şubeleri;

-THP üyeleri değişik çıkar grupları şeklinde (gençler, kadınlar veya benzeri) örgütlenebilir. Onların kurulma kararı, THP’nin Yönetim Kurulu tarafından verilir.

III.1 Makedonya Türk Hareketi Partisi

Madde 21

THP’nin organları şunlardır:

 • Kongre
 • Merkez Meclis
 • Başkan
 • Yönetim Kurulu
 • Başkanlık Divanı
 • Denetleme Kurulu.

THP Kongresi

Madde 22

THP Kongresini oluşturanlar:

– THP Genel Başkanı;

– THP Genel Sekreteri;

– THP Merkez Meclisi ve THP Denetleme Kurulu üyeleri;

– Belediye teşkilatları tarafından seçilen delege, belediye teşkilatlarına göre delege sayısı Merkez Meclisin kararı ile belirlenir.

– Belediye teşkilatı başkanları, THP Gençlik Kolları başkanı ve THP Kadın Kolları başkanı.

-Milletvekilleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri;

– Olağanüstü bir kongre olması halinde, belediye teşkilatları ve yeni kurulan belediye teşkilatları, Merkez Meclis’in kararıyla yeni delege teklif etme hakkına sahiptir.

Madde 23

THP Kongresi, THP’nin en yüksek organıdır. Kongre delegelerinin görev süresi 4 yıldır.

 

Madde 24

Kongre gerek duyulduğu zaman ve en az dört yılda bir yapılır.

 • Kongre, parti başkanı tarafından veya THP Merkez Meclisi üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine toplanır.
 • Eğer oturumda toplam delege sayısının yarısından fazlası mevcut ise Kongre geçerli şekilde çalışabilir ve kararlar getirebilir.
 • Divan Kurulu seçimine kadar Kongrenin çalışmaları Başkanlık Divanı’nın en yaşlı üyesi tarafından yönetilir.
 • Açık oylama kararı alınmamışsa, Kongre, yapılan münazaradan sonra; gizli oylama ile organları seçer ve kararlar alır.
 • Kongre’nin toplanma kararı, etkinlik gününden en az 15 gün önce ilan edilir.
 • Kongre bu maddenin 2. fıkrası gereği toplandığında ilan süresi daha kısa olabilir.
 • Kongre çalışmaları oturum başkanı, tutanak ve doğrulama komisyonunun üç üyesi tarafından imzalanan tutanakta kaydedilir.

Madde 25

THP Kongresi:

– THP Programını ve Tüzüğünü oluşturur:

– Organların iki kongre oturumu arasındaki çalışmalarına ilişkin raporu onaylar,

– THP Genel Başkan’ını seçer;

– THP Merkez Meclis üyelerini seçer:

– THP Denetleme Kurulu üyelerini seçer:

– Çalışmalar için yönetmelikler getirir;

– Gerek duyulduğunda, THP’nin çalışmasıyla ilgili diğer konuları dikkate alır.

Madde 26

Acil ve olağanüstü hallerde kongrenin hak, yetki ve sorumlulukları, üstlenilen faaliyetler hakkında bir sonraki oturumda kongreyi bilgilendirmekle yükümlü olan parti Merkez Meclisi tarafından kullanılır.

THP Merkez Meclisi

 

Madde 27

 

THP’nin Merkez Meclisi (MM) şunlardan oluşur:

-THP Genel Başkanı;

-THP Başkan Yardımcısı / ları;

-Kongre tarafından seçilen en az 35 MM üyesi;

 

MM üyelerinin görev süresi, yeniden seçilme hakkı ile 4 yıl sürer.

 

 

Madde 28

 

THP Merkez Meclisi, iki kongre arasında THP’nin en yüksek organıdır:

– İki kongre arasında THP’yi yönetir ve kararlarının uygulanmasını sağlar;

– Siyasi değerlendirmeler verir ve THP’nin siyasi görüşlerini belirler:

– THP Genel Sekreterini kendi üyeleri arasından seçer;

– THP Genel Başkan Yardımcılarını kendi üyeleri arasından seçer;

– Merkez Meclisi’nde, Yönetim Kurulu’nun en az 15 üyesini seçer:

– Makamlardaki yetkililer için Davranış Kurallarını kabul eder;

– Belediye teşkilatlarının Yönetim Kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazları inceler;

-Parti içi seçimlerin duyurulması için karar verir ve üye ile organların seçim kriterlerini ve prosedürünü belirler;

– Seçmiş olduğu görev sahiplerinin sorumluluklarını belirler;

– THP’nin yıllık mali planlarını ve iş politikası raporlarını inceler ve belirler;

– THP’nin mali politikasını ve varlıklarını yönetir,

– Çalışma kapsamı kuruluş kararıyla belirlenen kalıcı ve geçici (ad hoc) çalışma organları (kurullar, komisyonlar, proje grupları) oluşturur;

– Parti üyelik aidatının miktarı ve ödeme şekli hakkında yasal prosedürleri kabul eder;

– Kendi çalışmaları yönetmelikler hazırlar;

– Başka bir THP organına yetki verilmemişse, gerektiğinde, Tüzüğün ve yönetmeliklerin işleyişi ilgili diğer konulara çözüm getirir.

 

Madde 29

Merkez Meclisi toplantıları ihtiyaca göre ve yılda en az bir defa yapılır.

MM’in oturumları, THP Genel Başkanı tarafından veya MM üyelerinin 2/3’ünün talebi üzerine toplanır.

MM Başkanı 15 gün içinde 2. fıkrada belirtilen talep üzerine harekete geçmezse, MM, başvuru sahibi tarafından da toplanabilir ve oturumu bu kişi hazırlayıp yönetir.

Başkanın gıyabında, oturumlar, bu maddenin 2. fıkrası uyarınca THP Genel Başkanının izni alındıktan sonra Genel Sekreter tarafından toplanabilir.

 

Madde 30

Eğer oturumda toplam MM üyesinin yarısından fazlası mevcut ise MM geçerli şekilde çalışabilir ve kararlar getirebilir. Meclis, bu tüzükte aksi belirtilmedikçe veya MM’in gizli oylama için özel bir kararı olmadıkça, hazır bulunanların açık oylaması ile kararlar alır. Meclis, çalışmalarından Kongre’ye karşı sorumludur.

 

THP GENEL BAŞKANI

Madde 31

 

Kongre, mevcut delegelerin yarısından fazlasının oyları ile Genel Başkanı seçer. THP Genel Başkanının görev süresi 4 yıldır ve yeniden seçilme hakkına sahiptir.

THP Genel Başkanı:

-THP’yi temsil eder:

-Parti organlarını oturumları arasında THP’yi yönetir;

-THP politikalarının oluşturulmasında katkıda bulunur;

-Merkez Meclisi oturumlarını toplar;

-Yönetim Kurulunun oturumlarını toplar;

-Başkanlık Divanı oturumlarını toplar;

-THP nin mevcut mali ve maddi işleyişini yönetir;

-Başkanlık Divanı tarafından önceden belirlenmiş prosedürü izleyerek belediye teşkilatlarının başkanlarını atar ve görevden alır;

-THP Genel Sekreteri ve Başkan Yardımcısını/larını önerir ve genel kanunlarla ve THP organlarının özel kararlarıyla yetkisi dahilindeki diğer görevleri yerine getirir.

 

Madde 32

THP Genel Başkanı görevinin sonlandırılması:

-Onun isteği üzerine olur;

-Kalıcı sakatlık veya ölüm halinde olur,

-Kongre tarafından görevden alınarak olur.

Madde 33

THP’nin Yönetim Kurulu (bundan sonra YK olarak anılacaktır) şunlardan oluşur:

– THP Genel Başkanı:

– Genel Başkan Yardımcısı/ları:

– THP Genel Sekreteri:

– Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Parlamentosu Milletvekili

– Merkez Meclisi tarafından kendi üyeleri arasından seçilen en az 11 üye. THP Genel Başkanı; toplam YK üye sayısının 1/3’ini geçmeme şartı ile MM bünyesinde bulunmayanları da YK’na önerebilir.

– Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi yeniden seçilme hakkı ile 4 yıldır.

 

Madde 34

Yönetim Kurulu, siyasi yürütme organıdır:

– THP’nin siyasi iradesinin oluşturulmasına ve ifade edilmesine katılır;

– THP’nin organizasyon bakımından ve iç durumu ile ilgili olarak Merkez Meclisin sonuçlarını ve görüşlerini uygular;

– İç, örgütsel ve kadro konularını işler ve THP’nin ihtiyaçları için profesyonel çalışmanın verimli bir şekilde uygulanmasından sorumludur;

– Genel Sekreterin önerisi üzerine bölgesel koordinatörleri seçer;

– Belediye başkanı ve meclis üyeleri için adayları belirler;

– Mevcut mali ve maddi işleyişi yönetir ve uygun kararları alır;

– Kendisine yöneltilen şikayetleri, önerileri, görüşleri ve talepleri gözden geçirir, yani örgütsel sorunlara yanıt verir;

– Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine katılacak adayları belirler;

– Seçim koalisyonları hakkında karar verir;

-THP’nin işleyişi hakkında yönetmelikler getirir;

– Gerekirse, yetkisi dahilindeki görevlerin hazırlanması ve yürütülmesi için çalışma grupları oluşturur ve

– Çalışması için yönetmelik oluşturur.

 

Yönetim Kurulunun çalışmaları THP Genel Başkanı tarafından yönetilir. İstisnai durumlarda, Yönetim Kurulunun çalışmaları, yalnızca THP Genel Başkanının önceden verilmiş izni ile bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından yönetilebilir.

 

Madde 35

YK’nin oturumları, THP Genel Başkanı tarafindan toplanır ve yönetilir. THP Genel Başkanı’nın gıyabında ise, daha önce THP Genel Başkanı’ndan yetki almış bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yerine getirir.

 

Madde 36

YK’nun oturumlarda çalışması ve tam karar vermesi için üye sayısının yarısından fazlasının katılması gerekir. Kararlar, bu tüzükle aksi belirtilmedikçe mevcut YK üyelerinin açık oylama sonucu, oy çokluğu ile getirilir.

 

THP Başkanlık Divanı

Madde 37

THP Başkanlık Divanı şunlardan oluşur:

– THP Genel Başkanı;

– THP Genel Başkan Yardımcısı /ları;

– THP Genel Sekreteri;

– YK tarafından kendi bünyesinden seçilen en az 3 üye

 

THP Başkanlık Divanı üyelerinin görev süresi yeniden seçilme hakkı ile 4 yıl sürer.

 

Madde 38

– YK’nun iki oturumu arasında partinin çalışmalarını sürdürür;

-THP’nin siyasi iradesinin oluşturulmasına ve ifade edilmesine katılır;

– YK’nun THP’nin iç işleyişi ve organizasyonu ile ilgili belirlemiş olduğu sonuçları hayata geçirir;

– Belediye teşkilatının feshine karar verir;

-THP nin seçim programını belirler:

– 12. Madde’nin 1, 2 ve 3 fıkralarınca; partinin maddi destek şeklini ve biçimini belirler;

– Seçim Kurmay Başkanını seçer:

– Başkanlık Divanı, çalışmaları için THP’nin YK’na karşı sorumludur:

 

Başkanlık Divanı’nın çalışmalarını THP Genel Başkanı yürütür. İstisnai durumlarda, THP Başkanlık Divanı’nın çalışmaları, THP Genel Başkanının ön izni ile THP Başkanlık Divanı’nın başka bir üyesi tarafından yönetilebilir.

 

Madde 39

THP Başkanlık Divanı oturumları THP Genel Başkanı tarafından toplanır, THP Genel Başkanı’nın gıyabında ise, daha önce THP Genel Başkanından yetki almış olan THP Başkanlık Divanı üyesi tarafından toplanır. THP Başkanlık Divanı üyelerinin 2/3’sinin teklifi üzerine THP Başkanlık Divanı oturumu yapılabilir.

Madde 40

THP Başkanlık Divanı’nın çalışabilmesi ve kararlar getirebilmesi için üye sayısının yarısından fazlasının oturuma katılması gerekir. Kararlar, bu tüzükte aksi belirtilmedikçe veya THP Başkanlık Divanı’nın daha önceki bir gizli oylama kararı olmadıkça, THP Başkanlık Divanı oturumunda hazır bulunan üyelerin açık oylaması ile alnır.

 

THP General Sekreteri

Madde 41

THP Genel Sekreteri, MM oturumunda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile kendi bünyesindeki üyeler arasından seçilir.

 

Madde 42

THP Genel Sekreteri:

– Parti içi yaşamı düzenler, THP organlarının almış olduğu kararların, tutumların ve sonuçların takibini ve uygulanmasını sağlar;

-THP organlarının oturumlarını hazırlar;

– THP üye veritabanını takip eder;

– THP politikalarının oluşturulmasında yer alır;

– THP kadro çözümleriyle ilgilenir;

– Finansal işlemlerle ilgilenir;

– Bölgesel koordinatörleri önerir;

– Merkez Meclis’in her toplantısından sonra, oturumdan çıkan sonuç ve kararlar hakkında bilgi vermek amacıyla belediye teşkilat başkanları ile iletişime geçer;

– THP Genel Sekreterinin görev süresi 4 yıldır ve yeniden seçilme hakkı vardır.

 

Madde 43

THP Genel Sekreterinin görevinin sonlandırılması:

– Görev süresinin bitmesi ile;

– Kendi isteği üzerine;

– Kalıcı sakatlık veya ölüm sonucunda;

– MM kararı ile gerçekleşir.

 

 

 

THP Denetleme Kurulu

Madde 44

THP Denetleme Kurulu, Kongre tarafından kendi üyeleri arasından seçilen 3 üyeden oluşur.

THP Denetleme Kurulu, kendi bünyesinden başkan seçer. Denetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin görev süresi, yeniden seçilme hakkı ile 4 yıl sürer.

THP Denetleme Kurulu, Partinin ve tüm organizasyon biçimlerinin mali ve ticari faaliyetlerini inceler;

Eylem ve kararların Tüzüğün yapısına uygun olup olmadığını değerlendirir;

Kongre’nin iki oturumu arasında Tüzüğü yorumlar, çalışmaları hakkında Kongre’ye rapor sunar ve çalışmaları için yönetmelik belirler. THP Denetleme Kurulu gerektiğinde toplantı düzenler. Denetleme Kurulu’nda tüm veri ve belgeler mevcuttur ve bu konuda THP Genel Başkanı sorumludur. Denetleme Kurulu, MM ve THP’nin YK kararlarına karşı yapılan itirazlar hakkında karar verir.

 

ІІІ.2 THP Belediye teşkilatı

Madde 45

THP’nin belediye teşkilatı (bundan sonra BT olarak anılacaktır), belediye sınırları altında üyelerin bağlantı ve eylem şeklidir. THP’nin belediye teşkilatının kurulması için gereken üye sayısı 15’tir ve bu üyeler aynı zamanda belediye teşkilatının meclisini oluşturmaktadır. Belediye teşkilatının kurulması ve feshedilmesi kararı THP Başkanlık Divanı tarafından verilir.

 

Madde 46

 

THP Başkanlık Divanı kararıyla, Belediye teşkilatlarının ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti dışındaki oluşumların bölgesel ve benzeri şekillerde faaliyet göstermesi mümkündür ve yetkileri kuruluş ile belirlenir.

 

Madde 47

Partinin belediye teşkilatları aşağıdaki organlara sahiptir:

-THP BT Meclisi:

-THP BT Yönetim Kurulu:

-THP BT Denetleme Kurulu;

-THP BT Başkanı.

 

                                                                    Madde 48

THP BT Meclisi, Belediye Teşkilatının en üst organıdır ve aşağıdakilerden oluşur.

– THP Belediye Teşkilatı Başkanı;

– THP’nin Belediye teşkilatının Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri;

– Belediye Meclisindeki THP meclis üyeleri;

– THP Merkez Meclisi üyeleri, THP’nin ilgili Belediye teşkilatından milletvekilleri, bakanlar, bakan vekilleri, Belediye Gençlik Teşkilatı başkanı, THP’nin kadın belediye teşkilatı başkanı ve THP saflarından gelen belediye başkanı.

 

 

 

Madde 49

 

Belediye Teşkilatı Meclisi BT Yönetim Kurulu kararıyla yılda en az bir defa toplanır ve dört yılda bir seçim oturumu düzenlenir.

THP BT Meclisi, yerel yönetim organları adaylarını belirlemek üzere yerel seçimlerden önce toplanmak zorundadır.

THP BT Meclisi, seçim sonuçlarını incelemek ve seçim sonuçlarına göre Belediye Teşkilatının seçilmiş organlarına duyulan güveni denetlemek amacıyla yerel seçimlerden sonra toplanır.

THP Başkanlık Divanı’nın kararı ile BT Meclisi, parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra seçim sonuçlarının incelenmesi ve güvenoylaması amacıyla toplanabilir.

Belediye Teşkilatı Yönetim Kurulu, BT Meclisini ve Denetleme Kurulunun, THP Başkanının veya BT Meclis üyelerinin en az 2 / 3’ünün talebi üzerine toplayabilir.

BT Yönetim Kurulu’nun bu maddenin 2. ve 3. fıkralarına göre 2 ay içinde hareket etmemesi halinde, Belediye Teşkilatı Denetleme Kurulu veya THP Başkanı da THP BT Meclisini toplayabilir.

THP BT Meclisinin oturumuna ilişkin karar, oturum tarihinden en az 7 gün önce yayımlanır.

THP BT Meclisi bu maddenin 2, 3 ve 5. fıkraları gereğince toplandığında, kararın yayımlanma süresi kısalabilir.

BT Meclisi üyelerinin görev süresi yeniden seçilme hakkı ile 4 yıl sürer.

 

Madde 50

THP BT Meclisi:

– Parti Programının oluşturulmasına ve gerçekleştirilmesine katılır;

– THP’nin kararlarını uygular;

– Belediye teşkilatının başkanını seçer;

– Belediye teşkilatı başkanının teklifi üzerine, belediye teşkilatının yönetim kurulu üyelerini seçer;

– Belediye teşkilatının Denetleme Kurulu üyelerini seçer;

– Kongre için delegeleri seçer;

– Yerel yönetim organları için adayları belirler;

– Yılda bir kez THP BT Başkanı ve BT Yönetim Kurulu’nun raporu üzerine münazara eder;

– THP organlarının raporları hakkında münazara;

– Çalışmaları için yönetmelik oluşturur;

– Gerekirse, partinin çalışmasıyla ilgili diğer konuları dikkate alır.

 

Madde 51

Belediye Teşkilatı Başkanı:

– Belediye teşkilatını temsil eder;

– Yönetim Kurulu oturumları arasında Belediye teşkilatını yönetir;

-THP politikalarının oluşturulmasına katılır;

– Belediye Teşkilatının Yönetim Kurulu üyelerini önerir;

– BT Meclisi ve BT YK toplantılarını düzenler ve yürütür;

– Yılda bir kez THP BT Meclisine rapor sunar;

-Belediye Teşkilatı Yönetim Kurulu ve diğer parti organlarının özel karar ve yönetmeliklerine göre yetki alanına giren diğer faaliyetleri gerçekleştirir.

Belediye teşkilatı Başkanın görev süresi, yeniden seçilme hakkı ile birlikte 4 yıldır.

 

 

Madde 52

THP’nin Belediye Teşkilatı Yönetim Kurulu (bundan böyle THP BT YK olarak anılacaktır) şunlardan oluşur:

– Belediye Teşkilatı Başkanı,

– THP BT Meclisi tarafından seçilen, THP BT YK’nun 7-15 arası üyesi,

THP BT YK; BT Başkanının teklifi üzerine kendi bünyesinden BT Genel Sekreterini seçer;

THP BT YK üyelerinin Belediye Teşkilatı sekreterinin görev süreleri yeniden seçilme hakkı ile 4 yıl sürer.

THP BT YK oturumlarına; THP saflarından ise Belediye Başkanı, THP belediye meclis üyeleri, THP kadın belediye teşkilatı başkanı, THP belediye gençlik teşkilatı başkanı, Belediye teşkilatı Denetleme Kurulu başkanı, THP Merkez Meclis ve Denetleme Kurulu üyeleri, belediye sınırları içinden olan milletvekilleri, meclis üyeleri ve Üsküp Şehir Belediye meclisindeki üyeler davet edilirler, fakat karar verme hakları yoktur.

 

 

Madde 53

THP BT YK aşağıdaki özelliklere sahip bir siyasi – yürütme organıdır:

– Belediye teşkilatının iki meclis oturumu arasında Belediye teşkilatını yönetir;

– BT Meclisi ve parti üst organlarının almış oldukları kararların uygulanmasını sağlar;

– THP Başkanlık Divanı ile danıştıktan sonra, görev süresi boyunca yerel düzeyde seçim koalisyonu için karar alır;

– Siyasi değerlendirmeler verir ve siyasi görüşleri doğrular;

– Yerel düzeyde kadro politikasının oluşturulmasına katılır;

– Belediye düzeyinde değişik çıkar grupları şeklinde örgütlenebilir;

– Çalışmaları için yönetmelikler oluşturur;

– Üyelik ve üyelik ücreti kayıtları ile durum hakkında bir rapor hazırlar ve THP Genel Sekreterine sunar;

– Kendi yetki alanına giren ve parti programı ile yasal hükümlerden kaynaklanan diğer konuları tartışır ve karar verir;

– Yılda en az bir kere Belediye Meclis üyelerinin veya THP Üsküp Şehir meclisi üyesinin raporu üzerine münazara eder;

– Yılda bir kez Belediye Teşkilatının meclisine rapor sunar.

 

Madde 54

Yönetim Kurulu’nun oturumları, Belediye Teşkilatı Başkanı veya THP Belediye Teşkilatı Başkanının önceden onayı ile sekreter ya da Yönetim Kurulu’nun başka bir üyesi tarafından toplanır ve yönetilir. Yönetim Kurulu üyelerinin 2/3’sinin isteği ile Yönetim Kurulu toplantısı yapılabilir. Belediye Teşkilatı Yürütme Kurulu toplantıları, ihtiyaç duyuldukça, ancak en az üç ayda bir olmak üzere toplanır.

 

 

Madde 55

Belediye Teşkilatı Başkanı, sekreter ve Yönetim Kurulu üyelerinin hak ve yükümlülükleri, bu Tüzük esas alınarak, yönetmelik ile düzenlenir.

 

Madde 56

 

THP Belediye Teşkilatı Denetleme Kurulu 3 üyeden oluşur. Denetleme Kurulu, üyeleri arasından kurul başkanı seçer. Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerinin görev süreleri yeniden seçilme hakkı ile 4 yıl sürer. Denetleme Kurulu, ihtiyaç halinde oturumlarda çalışır. Oturumlar, Denetleme Kurulu Başkanı tarafından toplanır ve yönetilir. Denetleme Kurulu, THP BT MM VE BT YK kararlarının tüzüğe uygun olup olmadığını değerlendirir, mali faaliyetleri kontrol eder ve BT Meclisine faaliyet raporu sunar. Bu Tüzük ve THP BT MM kararlarından çıkan diğer görevleri de yerine getirir. Belediye Teşkilatı Başkanının sorumluluğunda Denetleme Kurulunda tüm ilgili veri ve belgeler mevcuttur.

 

IV- KARAR VERME

                                                  Madde 57

THP Organlarını oluşturan üyelerin yarısından fazlası toplantılarda hazır bulunduğu takdirde organlar geçerli kararlar alabilir, kararlar oturuma katılmış olan üyelerin oy çoğunluğu ile alınır.

Aynı konu için birden fazla teklif varsa, hazır bulunanlardan en çok oy alan teklif kabul edilmiş sayılır.

Çalışma yönetmeliği veya özel bir karar ile kararların birkaç tur oylamada alınması sağlanabilir, öyle ki, her turda en az oy alan teklif elenir ve bu prosedür bir teklifin oturumda bulunanların çoğunluğu tarafından desteklendiği belirlene kadar devam eder.

 

 

V – İÇ PARTİ SEÇİMLERİ

                                                       Madde 58

Organ üyelerinin ve organlarda görev alanların adaylık ve seçim prosedürü, şekli ve kriterleri THP Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Adaylık prosedürü THP üyelerinin teklifi, kendinden adaylık ve THP Genel Başkanı, Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine gerçekleşir.

                                                   Madde 59

THP Genel Başkanı seçimi, THP üyelerinin teklifi üzerine ve kendinden adaylık ile THP Yönetim Kurulu tarafından önceden belirlenmiş bir prosedüre göre gerçekleşir.

THP Genel Başkan adayı, Kongre’ye çalışma programı sunmakla yükümlüdür.

                                                   Madde 60  

THP Belediye Teşkilatı Başkanının seçimi, THP Yönetim Kurulu tarafından önceden belirlenmiş bir prosedüre göre yapılır.

                                                   Madde 61

THP’de görev alanların seçimi gizli oylama ile veya Yönetim Kurulu kararı ile açık oylama sonucunda gerçekleşir.

                                                     Madde 62

Katılanların yarısından fazlasının lehte oy kullanması halinde organlara güven oyu verilir.

                                                  Madde 63

THP organları çalışmaları için seçilmiş oldukları organa karşı sorumludur.

THP Merkez Meclisi’nin veya Kongre’nin 2 / 3’sinin önerisi üzerine, Kongre; seçmiş olduğu THP’nin organları için güven oylaması isteyebilir.

Kongre tarafından seçilen organların güven oyu alamaması halinde görev süreleri sona erer ve yeni bir seçim için belirlenen son tarihe kadar görevlerini yerine getirirler.

Bu maddenin 1. fıkrası durumunda, Kongre 45 gün içinde yapılmalıdır.

                                                       Madde 64

Belediye teşkilatının organları çalışmalarından THP Genel Başkanına, Belediye Teşkilatının Başkanına ve Belediye Teşkilatının Meclisine karşı sorumludur.

 

VІІ – THP GENÇLİK KOLLARI

                                                       Madde 65

THP Gençlik Kolları Teşkilatı, THP çerçevesinde faaliyet gösterir ve parti programını kabul eder ve uygular.

THP Gençlik kolları Teşkilatı’nın kurulması ve feshine ilişkin karar THP Yönetim Kurulu tarafından verilir.

THP Yönetım Kurulu, THP Gençlik Kolları Teşkilatı programını kabul etme kararı alır.

THP Başkanlık Divanı, THP Gençlik Kolları Teşkilatı’nın seçim meclisinin ilanına ve prosedürüne karar verir.

                                                     Madde 66

THP Gençlik Kolları Teşkilatı üyeleri, tüm örgütsel düzeylerde kendi organlarını seçerler ve temsilcileri doğrudan THP organlarının çalışmalarında yer alırlar.

                                                       Madde 67

THP Gençlik Kolları Teşkilatı örgütsel yapısı ve ilişkileri, daha önce THP Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen THP Gençlik Kolları yönetmeliği ile düzenlenir.

 

VIII – THP KADIN KOLLARI TEŞKİLATI

                                                           Madde 68

THP Kadın Kolları Teşkilatı, THP bünyesinde faaliyet göstermekte ve partinin programını kabul etmekte ve uygulamaktadır. Kadınların parti içindeki ve sosyal hayatın her alanında konumunun teşvik edilmesi alanında faaliyet göstermektedir.

THP Kadın Kolları Teşkilatının kurulması ve feshedilmesi kararı THP Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

                                                          Madde 69

THP Kadın Kolları Teşkilatının örgütsel yapısı ve işleyiş şekli, THP Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen özel bir yönetmelikle düzenlenir.

 

IX – PARTİ FİNANSMANI

                                                            Madde 70

Makedonya Türk Hareketi Partisi ve onun örgütsel biçimleri mali kaynakları ve diğer mülkleri aşağıdaki şekilde elde eder:

– Parti üyelik ücreti;

– Üyelerden ve destekçilerden bağış ve katkılar

– Bireylerden ve tüzel kişilerden elde edilen diğer gelirler;

– Kuzey Makedonya Cumhuriyeti bütçesi;

– Kanunen izin veriliyorsa, kendi ticari faaliyeti.

THP Merkez Meclisi, partinin maddi-mali işleyişi için özel bir yönetmelik oluşturur.

 

X – THP, ARAŞTIRMA VE YAYINLAMA FAALİYETİNİN YÖNETİMİ

                                                         Madde 71

THP, partinin siyasi görüşlerini desteklemek için yasaların izin verdiği takdirde kitap, gazete, dergi ve diğer medyanın yanı sıra bilimsel araştırma kuruluşlarını da içeren bir yayıncılık faaliyeti düzenler.

Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen medya kuruluşlarının kuruluş kararı, kanuna göre yayıncının sahip olduğu hak ve yükümlülüklerin sahibi olan THP Yönetim Kurulu tarafından verilir. THP Yönetim Kurulu, özel bir yönetmelik ile yayıncılık faaliyetine ilişkin konuları düzenleyebilir.

 

XI – ÖZEL HÜKÜMLER

Parti organlarında görevin sona ermesi

                                                         Madde 72

Parti organlarındaki görev, fesih, görevden alma veya istifa nedeniyle sona erer. Bir organın veya görev sahibinin görevden alınması kararı, THP Başkanlığı veya Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Fesih halinde, Başkanlık Divanı veya THP Yönetim Kurulu’nda kararın beyan edilmesi ile, istifa halinde ise ilgili organ tarafından tespit ile görev sona erer.

Görevden alma önerisi, Belediye Teşkilatı Yönetim Kurulu, Belediye Teşkilatının Denetleme Kurulu, THP Yönetim Kurulu, THP Denetleme Kurulu ve THP Merkez Meclisi tarafından verilebilir.

Teklif, THP Başkanlık Divanına sunulur.

Kararla görevden alınan, yani bir kararla görevden alınan organ üyesi veya makam sahibi, THP Denetleme Kuruluna 7 gün içinde itiraz etme hakkına sahiptir, Denetleme Kurulu’nun almış olduğu karar nihaidir.

 

                                                           Madde 73

Görevden istifa dilekçesi ilgili organa sunulur. İstifayı sunan kişi istifayı yazılı olarak açıklama hakkına ve yükümlülüğüne sahiptir.

THP örgütsel şeklinin feshi

                                                     Madde 74

Başkanlık Divanı, partinin programına, yasal ve siyasi hedeflerine ulaşılamaması nedeniyle THP’nin belli bir örgütsel şeklinin tamamen durdurulması veya faaliyet kapsamının daraltılması ya da fesih edilmesi kararı verebilir.

Fesih kararına karşı itiraz, bu kararın atıfta bulunduğu organ tarafından 7 gün içinde yapılabilir. İtiraz, kararı nihai olan THP Denetleme Kuruluna sunulur.

 

XII – THP’NİN FESHİ

                                                               Madde 75

Makedonya Türk Hareket Partisi şu durumlarda faaliyetlerini durdurabilir:

 1. Kongre üye sayısının 2/3 çoğunluğunu gerektiren Kongre kararı ile ve daha önce partide yapılan bir münazara sonucu;
 2. Üye sayısı, kuruluş için yasal olarak belirlenen sayının altına düştüğünde.

Bu maddenin 1. ve 2. fıkrasında belirtilen durumlarda THP’nin feshi için, parti genel başkanı veya yerine geçen kişi, yani onun yetkilendirdiği bir kişi, partinin mahkemeden silinmesi için Üsküp’teki ilgili mahkemeyi bilgilendirir.

Kongre, faaliyet sona erdirme kararıyla, THP’nin mülkünü kime – devlete (sosyal destek fonları), insani yardım kuruluşları vb. vereceğine (devretme, bağışlama) dair karar alır.

 

 

XIII – GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

                                                    Madde 76

Tüzük değişiklikleri ve takviyeleri THP Kongresi tarafından üye tam sayısının oy çokluğu ile yapılır.

                                                     Madde 77

Tüzük kabul edildiği gün yürürlüğe girer,

                                                   Madde 78

Bu Tüzük hükümlerinin uyumlaştırılması, kabul edildiği günden itibaren 6 (altı) ay içinde yapılmalıdır.

Bu arada işlemler, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen yönetmeliklere uygun olarak yürütülecektir.

TÜRK HAREKETİ PARTİSİ

 

 

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]